URBANISME

Redacció i disseny de plans urbanístics. Plans parcials, estudis de detalls o plans especials.